Artikel 1 – Algemeen
1.1 Josdelaat.nl is onderdeel van Jos de Laat V.O.F.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Jos de Laat. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Jos de Laat middels de procedure zoals deze is omschreven, accepteert de klant de voorwaarden.
1.3 Afwijking van deze voorwaarden zijn slechts gelding indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk met Jos de Laat zijn overeengekomen.
1.4 Indien (een) bepaling(en) van deze voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Jos de Laat en de klant zullen in dat geval in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepalin(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen. Jos de Laat heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de websites te wijzigen.
1.5 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan op de website getoonde afbeeldingen of voorbeelden. Jos de Laat is te allen tijde gemachtigd illustraties te wijzigen.
1.6 Typefouten en spelfouten zijn voorbehouden.
Artikel 2 – Aanbieding en overeenkomst.
2.1 Alle aanbiedingen van Jos de Laat zijn vrijblijvend en Jos de Laat behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen, productwijzigingen en/of assortimentswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Jos de Laat. Jos de Laat is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden,tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Jos de Laat dit binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling mede.
2.3 Deze overeenkomst bevat alle tussen de klant en Jos de Laat gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Jos de Laat.
2.4 De administratie van Jos de Laat geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Jos de Laat verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Jos de Laat  verrichte leveringen.
2.5 De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten; de prijs van het product; klantgegevens als naam,factuuradres, adres waar het product naar toe gestuurd wordt en e-mailadres van de klant; het ordernummer van de overeenkomst; het e-mailadres en telefoonnummer van Jos de Laat, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.
Artikel 3 – Levering en verzending.
3.1 De door Jos de Laat opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Mocht de levertijd door omstandigheden niet gehaald kunnen worden, dan stelt Jos de Laat u hiervan tijdig op de hoogte. U heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden of u kunt een nieuwe levertijd met Jos de Laat overeenkomen, zulks conform de wet kopen op afstand.
3.2 De opgegeven levertijden gelden vanaf het moment van ontvangst van betaling door de klant.
3.3 Artikelen worden verzonden via DPD als de betaling ontvangen is. Wanneer er bij een product staat dat de prijs inclusief verzendkosten is, wordt verzending binnen Nederland bedoeld. Voor verzending naar het buitenland gelden toeslagen, welke u ziet voordat u de order bevestigt. Verzend- en verpakkingskosten binnen Nederland liggen op € 12,50, ongeacht het gewicht en formaat. De producten van Jos de Laat worden met een pakketdienst verzonden. Verzending vindt plaats na ontvangst van de betaling. Bij elk product staat vermeld of de prijs in- of exclusief verzendkosten is.
3.4 Wanneer een bestelling niet bij de klant is afgeleverd, maar wel door Jos de Laat is verzonden, wacht Jos de Laat voor binnenlandse zendingen 2 weken, en voor buitenlandse zendingen 4 weken, alvorens een bestelling eventueel opnieuw uit te voeren. Van deze wacht-weken wordt niet afgeweken.
Artikel 4 – Bedragen en betaling.
4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, welke genoemd worden bij de productinformatie, tenzij anders vermeld.
4.2 Betaling geschiedt zonder korting of compensatie door overschrijving vooraf op onze bankrekening.
4.3 In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Jos de Laat gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 5% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Jos de Laat zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen.
4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 5% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag.
4.5 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Jos de Laat gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Jos de Laat te weigeren.
Artikel 5 – Overmacht en bijzondere omstandigheden.
5.1 Jos de Laat is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
5.2 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.
Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud.
6.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Jos de Laat, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Jos de Laat zijn voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op u op het moment van de aflevering.
Artikel 7 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten.
7.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Jos de Laat geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
7.2 Jos de Laat garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Jos de Laat geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.
Artikel 8 – Klachten en aansprakelijkheid.
8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Jos de Laat daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 5 werkdagen na de aflevering, althans op een redelijke termijn, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
8.2 Klachten dienen duidelijk worden doorgegeven. Ze dienen uiterlijk 5 werkdagen na aflevering van de door de klant gegeven opdracht kenbaar gemaakt te worden, met foto waaruit de klacht blijkt. Bij gegronde klachten kan alleen aanspraak worden gemaakt op heruitvoering van de opdracht.
Artikel 9 – Bestellingen en communicatie.
9.1 Jos de Laat is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Jos de Laat, dan wel tussen Jos de Laat en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Jos de Laat.
Artikel 10 – Diversen.
11.1 Indien door Jos de Laat gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkt van deze voorwaarden, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Jos de Laat deze voorwaarden soepel toepast.
11.3 Jos de Laat is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.
Artikel 11 – Toepasselijke recht en geschillenregeling.
12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Jos de Laat is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Niets van deze website mag opgeslagen, gebruikt of gelinkt worden zonder schriftelijk toestemming van Jos de Laat.