Privacystatement v.o.f. Jos de Laat

Jos de Laat

Het privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door v.o.f. Jos de Laat (KvK nummer 73712205) hierna aan te duiden als Jos de Laat. Vo.f. Jos de Laat is de overkoepelende organisatie van Drukkerij ’t Vierspan en Jos de Laat, trouwkaartjes en bedankjes.

Waar “u of uw” in de tekst vermeld staat wordt bedoeld: • Klant van Jos de Laat

Verwerking van persoonsgegevens door Jos de Laat

Voor Jos de Laat is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Jos de Laat vindt het belangrijk om u hierover duidelijk en transparant te informeren.

Jos de Laat respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door Jos de Laat verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 2. Het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 3. Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronderbegrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 4. Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op de door u gesteldevragen;
 5. De afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
 6. Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- enbewaarplicht.

Rechtsgrond voor de verwerking

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 1. De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1 sub a Algemene VerordeningGegevensbescherming (hierna: ‘AVG’);
 2. Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoeringvan de met u gesloten overeenkomst(en) (artikel 6 lid 1 sub b AlgemeneVerordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”);
 3. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 sub c AVG);

Uitwisseling met derden

Uw gegevens worden door Jos de Laat verstrekt aan de volgende derde partijen: externe drukkerijen.

De uitwisseling vindt om de volgende reden(en) plaats:
Niet elk soort drukwerk kunnen wij in eigen huis maken en werken daarom samen met collega drukkerijen die daarvoor anders ingericht zijn.

Jos de Laat verstrekt overigens geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken. Het voorgaande is alleen anders wanneer:

 1. U uw voorafgaande toestemming heeft gegevens voor de betreffende verstrekking of
 2. Jos de Laat wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.
 3. Jos de Laat heeft een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten met een externedrukkerij

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Jos de Laat maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.

Bewaartermijn

Gegevens mogen op grond van de AVG niet langer worden bewaard dan gezien het doel waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn van uw gegevens voor bijvoorbeeld een trouw- of geboortekaartje is zo lang als de opdracht bij Jos de Laat ligt. Indien het drukwerk klaar is zullen wij de gegevens verwijderen. Voor zakelijke ontwerpen geldt dat de documenten bewaard blijven zolang u klant bent bij Jos de Laat. Als de bewaartermijn is verstreken worden de persoonsgegevens door Jos de Laat digitaal verwijderd uit de systemen en vertrouwelijk papier wordt vernietigd door een hiervoor gecertificeerd bedrijf. Uw gegevens worden bewaard volgens de wettelijke bewaartermijnen, vastgelegd in onder andere:

 • • Burgerlijke Wetboek.
 • • Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting.
 • • Wet op de omzetbelasting.
 • • Algemene Wet Bestuursrecht.
 • • Douanewet.
 • • Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting.
 • • Uitvoeringsbeschikking LB.
 • • Wet Rijksbelastingen.
 • • Wet stimulering Arbeidsdeelnamen Minderheden.
 • • Wet Arbeid Vreemdelingen.
 • • Arbeidstijdenbesluit.
 • • Uitvoeringswet AVG.

Beveiliging van persoonsgegevens

Jos de Laat zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wettelijk regels bij verwerking van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Jos de Laat onder meer gebonden aan onder andere de volgende wet- en regelgeving:

 • • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en
 • • Uitvoeringswet AVG.

Uw rechten

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten de rechten voor u op een rijtje.

Inzagerecht
U heeft het recht de door Jos de Laat verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht
U heeft het recht gegevens te laten wijzigen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat u zich vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op:

 • 1)  Uw toestemming;
 • 2)  Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoeringvan de met u gesloten overeenkomst(en);
 • 3)  Het voldoen aan wettelijke verplichtingen of

Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over activiteiten van Jos de Laat en soortgelijke (“direct marketing”) verwerkingen, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen vervolgens niet langer voor de direct marketing doeleinden worden gebruikt.

Wanneer u bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij beoordelen of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan Jos de Laat om aan te tonen dat we, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van gegevens staken.

Recht op beperking
U heeft onder omstandigheden ook het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Jos de Laat de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriest”. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

 • 1)  In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 • 2)  Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijderingwenst;
 • 3)  Indien Jos de Laat de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens nogwel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak en
 • 4)  In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de door u aan Jos de Laat verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor analoge verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.
Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derde partij waaraan u de gegevens wilt (laten) doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Intrekken van toestemming
Voor de hiervoor als [4,5,] genummerde doeleinden geldt dat wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Termijnen
Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen één (1) maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen één (1) maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie (3) maanden.

Identificatie
Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingenaanbrengen in de verwerking van persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlotmogelijk te laten verlopen, verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden.

Individuele afweging bij ieder verzoek
We wijzen u er op dat het de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoekgeen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Klachtenregeling

Jos de Laat hecht veel waarde aan tevreden relaties. Daarom werken we continu aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening, één van onze medewerkers of welk aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen wij u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we samen met u naar een passende oplossing. Klachten kunnen op verschillende wijze aan ons kenbaar worden gemaakt:

 • a)  Middels het contactformulier te vinden op de website www.josdelaat.nl of
 • b)  Telefonisch door contact met ons op te nemen op 073-5477739 of
 • c)  Schriftelijk door de klacht te versturen naar info@josdelaat.nl o.v.v. uw klacht.

Toezichthouder

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen

Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan door Jos de Laat worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van Jos de Laat, www.josdelaat.nl

Jos de Laat kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacy statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons privacy statement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te beiden uw deelname te weigeren.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit privacy statement of ons privacy beleid, of een beroep wilt doen op één (1) van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:
Jos de Laat
Hoofdstraat 222 5481 AL Schijndel